Εγκεφαλικό Επεισόδιο

Με τον όρο εγκεφαλικό επεισόδιο εννοούμε την βλάβη του εγκεφαλικού ιστού αγγειακής αιτιολογίας (ΑΕΕ-αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) που προήλθε είτε από διακοπή της παροχής του αίματος στην πάσχουσα περιοχή (ισχαιμικό ΑΕΕ), είτε από αιμορραγία ως επακόλουθο της ρήξης ενός αγγείου (αιμορραγικό ΑΕΕ).

Η κλινική εικόνα ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου εξαρτάται από την λειτουργία της περιοχής που εβλήθη. Σε γενικές γραμμές τα αιμορραγικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια θεωρούνται βαρύτερα των ισχαιμικών.

Τα κυριότερα συμπτώματα σε ασθενείς από εγκεφαλικό επεισόδιο είναι τα εξής:

• Παράλυση ή μούδιασμα της μιας πλευράς του σώματος
• Πτώση της γωνίας του στόματος ή παραμόρφωση του προσώπου
• Τύφλωση ή στιγμιαία τύφλωση του ενός ματιού
• Δυσαρθρία στην ομιλία, μη κατανόηση του γραπτού και προφορικού λόγου
• Δυσκαταποσία
• Απώλεια των αισθήσεων

Βασικός στόχος της φυσικοθεραπείας

Ο βασικός στόχος της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση των εγκεφαλικών επεισοδίων είναι η βελτίωση των κινητικών δυσλειτουργιών των ασθενών με σκοπό την ανεξαρτησία τους και την επανένταξη τους στο οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Στάδια αποκατάστασης

Η αποκατάσταση ενός ημιπληγικού ασθενούς μπορεί να χωριστεί σε δυο στάδια το αρχικό και το στάδιο της σχετικής ανάρρωσης. Οι στόχοι και οι παρεμβάσεις της φυσικοθεραπείας σε αυτά τα δύο σταδία είναι διαφορετικοί ενώ μερικές φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις του αρχικού σταδίου να μπορεί συνεχισθούν και στο επόμενο στάδιο αν τις έχει ανάγκη ο ασθενής.

Δεν γίνεται θεραπεία των νεκρών νευρικών κυττάρων του εγγεφάλου

Πρέπει να τονισθεί ότι η φυσικοθεραπεία δεν στοχεύει στην θεραπεία των νεκρών νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου αλλά στην διόρθωση όσο είναι δυνατόν των νευρομιυκών λειτουργιών του ασθενούς εκπαιδεύοντας άλλα τμήματα του εγκεφάλου και δραστηριοποίηση ικανοτήτων οι οποίες βρίσκονταν σε αχρηστία.

Πορεία αποκατάστασης

Η πορεία της αποκατάστασης ενός ασθενούς με εγκεφαλικό επεισόδιο δεν είναι ίδια για όλους τους ασθενείς. Η παρούσα περιγραφή για την φυσικοθεραπεία στα εγκεφαλικά επεισόδια είναι γενική και δεν μπορεί να εμβαθύνει περισσότερο την φυσιοθεραπευτική προσέγγιση γιατί κάθε ασθενής ύστερα από σωστή φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση πρέπει να ακολουθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα.